Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Opleiding – Stichting VjAcademy 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de deelnemer (cursist) en de organisatie waarmee de deelnemer de (opleidings)overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “Opleider”). De overeenkomst wordt aangegaan met de partij die in de brochure bij de opleiding is vermeld als organisator. Op de opleiding van stichting VjAcademy  is een andere set voorwaarden (‘Algemene voorwaarden stichting VjAcademy) van toepassing.


Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Opleider aan/met een deelnemer met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door Opleider, waaronder begrepen – doch niet gelimiteerd tot – het verzorgen van opleidingen, trainingen, workshops & avondopleidingen. (hierna gezamenlijk te noemen „opleidingen‟) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Druk- of typefouten zijn voorbehouden.


Artikel 2. Aanmelding

 • Een deelnemer kan zich aanmelden via de internetsite van Opleider, door te klikken op de opleiding van zijn of haar keuze of via diverse andere communicatiemiddelen. Een deelnemer kan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail  of per post aan Opleider versturen: voor actuele contactgegevens dient men de website van Opleider te raadplegen.  De overeenkomst tussen de deelnemer en Opleider komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door Opleider aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektronische aanmelding.

 • Plaatsing op een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt de betrokken deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.

 • De deelnemer verbindt zich voor de gehele opleiding.

 • Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebevestiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

 • Opleider contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q. de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (“factuuradres”) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor volledige en tijdige betaling.

 • Opleider behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, individuele inschrijvingen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen

 • De uitingen in de door Opleider gepubliceerde brochures, folders en andere communicatieuitingen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.

 • Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief opleidingsmateriaal en catering. Overnachtingen zijn inclusief indien dit vermeld staat bij de omschrijving van cursus.

 • Opleider heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

 • Kortingsregelingen en/of acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. De voor de deelnemer gunstigste prijs wordt in rekening gebracht.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer de volledige opleidingsprijs uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch indien de opleiding binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werkdag voorafgaand aan aanvang van de opleiding, te (laten) voldoen.

 • De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Opleider het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door deelnemer

 • Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd.

 • Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

 • De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na het bestellen van de cursus te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen.

 • Indien de deelnemer zijn deelname aan een opleiding schriftelijk annuleert tussen de zes en vier weken vóór aanvang van de opleiding, is € 75,00 administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte – niet restitueerbare – kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer minder dan vier weken voor aanvang van de opleiding dan wordt het volledige opleidingsgeld (100%) in rekening gebracht.


Artikel 6. Annulering c.q. wijziging

 • Opleider heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten.

 • In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Opleider betaalde bedrag.

 • In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of e-mail.


Artikel 7. Klachtenprocedure

 • Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Opleider te worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedurestaat beschreven op de website van Opleider, op deze website vind je tevens het digitale klachtenformulier. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Opleider geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.

 • Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Opleider spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de opleiding, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de opleiding aan de deelnemer wordt verstrekt. Opleider sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opleider en/of haar leidinggevenden.

 • De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opleider jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder in ieder geval niet wordt begrepen: indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en daarmee samenhangend verlies of schade); met een maximum van het totaalbedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan Opleider heeft voldaan.

 • De deelnemer vrijwaart Opleider tegen alle vorderingen van derden – waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer – die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

 Artikel 9. Overmacht

 • In het geval dat Opleider door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opleider het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Opleider, zonder dat Opleider tot vergoeding van enige schade is gehouden.

 • Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.


Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

 • Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van Opleider worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e-mail (gericht aan Opleider) aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Opleider worden geraadpleegd. De gegevens van een deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

 • Onder “derden” verstaan wij niet de partijen waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Opleider en deelnemers, zoals hostingpartijen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten waarin we – onder andere – afspraken hebben gemaakt over de toegang tot de gegevens, de bewaartermijn en de beveiliging. Verdere vragen over hoe Opleider omgaat met jouw privacy kun je stellen via info@vjacademy.nl

Artikel 11. Permanente Educatie

 • Opleider verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.

 • Opleider is een erkende opleidingsinstelling.

Algemene Voorwaarden – Evenementen 

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Stichting Vjacademy. Deze zijn hieronder gedeponeerd.


Artikel 1. Definities
1.1. “Organisatie” Stichting VjAcademy, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 34322992 tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement.

1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder workshops, open dagen, muziekfeesten, horeca, festivals, alles in de breedste zin van het woord.
1.3. “Bezoeker“: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.
1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.
1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.
1.6. “Tokens”: door de Organisatie uitgegeven munten, die Bezoekers tegen een door de organisatie vastgesteld bedrag kunnen aanschaffen, en die tijdens het Evenement op daartoe door de Organisatie aangewezen plaatsen als betaalmiddel kunnen worden gebruikt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen.
2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van Tokens, drank- en etenswaren en merchandise).
2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement.
2.5. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met de betreffende huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform die huisregels te zullen gedragen.
2.6. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van de Organisatie ontheffen haar van de nakomingplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.7. Indien een Bezoeker ook een Toegangsbewijs of Toegangsbewijzen voor derden bestelt, verklaart hij gemachtigd te zijn om namens die derden deze algemene voorwaarden te accepteren en die derden te zullen wijzen op toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Ticketing
3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.
3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail). De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.
3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.
3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.
3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

Artikel 4. Verbod doorverkoop
4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan de Organisatie voor die tickets heeft vastgesteld. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van enig betaald bedrag.
4.2. Zonder schriftelijke toestemming van de Organisatie is het in geen enkel geval toegestaan om Toegangsbewijzen bij online en/of offline loterijen en/of deelacties uit te delen of te verloten.
4.3. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

Artikel 5. Toegang tot het Evenement
5.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.
5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van de verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.
5.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.
5.4. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.
5.5. De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of het Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.
5.6. Minimumleeftijd voor de toegang tot het Evenement is 18 jaar, tenzij anders aangegeven.
5.7. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. De tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement.
5.8. Mede in verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.
5.9. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:
– meegebracht eten & drinken;
– meegebrachte voedingssupplementen & eiwitten (proteïne);
– glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen; verdovende middelen (drugs);
-voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen); constructietenten;
– huisdieren;
– vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekergas en parfum; geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten, tapinstallaties, – grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
– kleding met discriminerende (zoals nationalistische en/of racistische), beledigende en/of bedreigende tekens of uitingen en tevens kleding met -tekens of clubuitingen (zoals voetbalshirts);

5.10. Het is slechts toegestaan om medicijnen mee naar het Evenement te nemen, indien:
• de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; en
• zijn voorzien van de originele bijsluiter; en
• aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in te nemen, zonder dat de Organisatie gehouden is tot het vergoeden van de (waarde van die) medicijnen, en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.
5.11. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.9 in beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn – kunnen na betaling van een door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.
5.12. De organisatie volgt de wettelijke richtlijnen die worden gesteld door de Overheid op het
gebied van COVID-19. Wanneer een bezoekers hier niet aan meewerkt of wilt voldoen, kan toegang worden geweigerd.

Artikel 6. Munten (Tokens)
6.1. Er kan tijdens Evenementen en op het Terrein alleen betaald worden met de door de Organisatie verkochte Tokens, tenzij anders aangegeven door de Organisatie. Tokens zijn en blijven eigendom van de Organisatie.
6.2. Tokens kunnen alleen op het Terrein gekocht worden.
6.3. Iedere editie van ieder Evenement kent zijn eigen Tokens die alleen gedurende die editie van het Evenement geldig zijn. Gekochte Tokens worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.
6.4. Het is Bezoeker niet toegestaan om Tokens (door) te verkopen.

Artikel 7. Overige bepalingen
7.1. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.
7.2. Roken is verboden in alle binnen locaties/overdekte locaties op het Terrein.
7.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.
7.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.
7.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.
7.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.
7.7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een Evenement.
7.8. Zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie is het verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken. Dit verbod ziet onder meer op het maken van reclame voor andere evenementen of zaken. Iedere vorm van het maken van reclame (zoals door flyers of stickers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken) is verboden. Er wordt een boete van ten minste € 1.000, – opgelegd aan de Bezoekers (en/of personen) die in strijd met deze bepalingen handelen of daartoe opdracht hebben gegeven en/of de organisatie van het betreffende evenement waarvoor reclame wordt gemaakt.
7.9. Het is voor de Bezoeker die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft niet toegestaan om alcoholische dranken te kopen, bij zich te dragen, te drinken en/of te proberen om alcoholische drank te bemachtigen. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
7.10. Het is de Bezoeker, ongeacht zijn of haar leeftijd, niet toegestaan om alcoholische drank (al dan niet tegen betaling) te verstrekken aan iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft. Organisatie heeft het recht om de Bezoeker die in strijd met dit artikel handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.


Artikel 8. Media en media-apparatuur
8.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.
8.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact-camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping-Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.


8.3. In geval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 8.2 genoemde en niet-toegestane apparatuur op het Terrein, is de Organisatie bevoegd:
1. a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van de Organisatie):
1. het Evenement is afgelopen; of
2. door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of
3. een nader te bepalen moment indien de Organisatie daar redelijke gronden voor heeft;
2. b) de Bezoeker die in strijd met artikel 8.2 handelt, te verwijderen van het Terrein zonder dat de organisatie gehouden is tot restitutie van het entreegeld.
8.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.
8.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.
8.6. De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.
9.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
9.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.
9.4. In tegenstelling tot artikel 9.3. is de Organisatie niet verplicht om tickets terug te betalen in situaties zoals annuleren door ziekte of terugtrekking van een artiest, wijzigingen van het programma of andere overmacht situaties zoals weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, wereldwijde gezondheidsproblemen, terroristische dreigingen etc.
9.5. Zolang het evenement plaatsvindt, kunnen geen terugbetalingen worden gedaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.


10.2. De Bezoeker is een (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van de Organisatie. De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.


10.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven. Het gebruik van een kluisje is geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies of diefstal van bezittingen van de Bezoeker.


10.4. De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.


10.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaan making van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.


10.6. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten/ acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

Artikel 11. Ontbinding

11.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (exclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker. Dit artikel is niet van toepassing wanneer artikel 9 van toepassing is.


11.2. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade. Het door de Bezoeker aan de Organisatie te vergoeden bedrag bedraagt minimaal €150,00, ook indien de daadwerkelijk door de Organisatie geleden schade lager zou zijn.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geval van enige inconsistentie tussen de Nederlandse versie en de Engelse vertaling, is uitsluitend de Nederlandse versie bindend.
13.3. De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
13.4. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, in geval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@vjacademy.nl

Versie 1.0, d.d. 24 mei 2023